Regulamin sklepu

1. Zakres stosowania

Dla wszystkich zamówień składanych przez Konsumentów i Przedsiębiorców za pośrednictwem naszego sklepu internetowego obowiązuje poniższy Regulamin.

Konsumentem jest zgodnie z art. 22 [1] Kodeksu cywilnego osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Przedsiębiorcą jest zgodnie z art. 43 [1] Kodeksu cywilnego osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Wobec Przedsiębiorców niniejszy Regulamin obowiązuje również dla przyszłych transakcji, bez konieczności ponownego wskazywania na ten fakt. Inne lub uzupełniające Regulaminy i Ogólne warunki handlowe stosowane przez Przedsiębiorcę nie znajdują zastosowania; staną się one częścią umowy dopiero wtedy, gdy udzielimy na to wyraźnej zgody.

2. Procedura zawarcia umowy oraz jej strony

Umowa kupna zostaje zawarta z Brief & Siegel Gruppe GmbH.

Prezentacja produktów w sklepie internetowym nie stanowi prawnie wiążącej oferty, a jedynie niezobowiązujący katalog dostępny w Internecie stanowiący zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Mogą Państwo najpierw niezobowiązująco dodać produkty do koszyka i w każdym momencie zmienić wprowadzane dane przed złożeniem wiążącego zamówienia, korzystając z ukazujących się w trakcie procesu zamówienia wskazówek dotyczących możliwych zmian. Klikając na przycisk potwierdzający zamówienie składają Państwo wiążące zamówienie na towary znajdujące się w koszyku. Bezpośrednio po złożeniu zamówienia otrzymają Państwo od nas drogą e-mailową potwierdzenie otrzymania zamówienia.

O momencie zawarcia umowy z nami decyduje rodzaj płatności wybrany przez Państwa:

Karta kredytowa

Składając zamówienie przekazują nam Państwo równocześnie dane swojej karty kredytowej. Po potwierdzeniu Państwa danych jako prawnego właściciela karty zwracamy się z żądaniem do firmy obsługującej karty płatnicze o zainicjowanie transakcji płatniczej i tym samym akceptujemy Państwa ofertę.

PayPal

W trakcie składania zamówienia zostaną Państwo przeniesieni na stronę internetową usługodawcy online PayPal. Tam mogą Państwo podać swoje dane dotyczące płatności elektronicznej i potwierdzić zlecenie płatności za pośrednictwem PayPal. Po złożeniu zamówienia w sklepie wzywamy PayPal do przeprowadzenia transakcji – w tym momencie zawarta zostaje z nami umowa.

3. Język umowy oraz zasady utrwalania umowy

Umowę można zawrzeć w języku polskim, angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim i hiszpańskim.

4. Warunki dostawy

Do podanych cen produktów należy jeszcze doliczyć koszty przesyłki. Więcej informacji dotyczących kosztów przesyłki znajdą Państwo w ofertach.

Towar sprzedajemy wyłącznie wysyłkowo. Niestety nie ma możliwości odbioru osobistego.

5. Zapłata

W naszym sklepie dostępne są dla Państwa następujące formy płatności:

Karta kredytowa

Składając zamówienie przekazują nam Państwo równocześnie dane swojej karty kredytowej. Po potwierdzeniu Państwa danych jako prawnego właściciela karty zwracamy się bezpośrednio po złożeniu przez Państwa zamówienia do firmy obsługującej karty płatnicze z żądaniem zainicjowania transakcji płatniczej. Transakcja płatnicza jest przeprowadzana automatycznie przez firmę obsługującą karty płatnicze, a Państwa karta jest obciążana.

PayPal

W trakcie składania zamówienia zostaną Państwo przeniesieni na stronę internetową usługodawcy online PayPal. Aby dokonać zapłaty za zamówienie za pomocą serwisu PayPal muszą być Państwo w nim zarejestrowani lub dokonać takiej rejestracji oraz następnie dokonać potwierdzenia swoimi danymi dostępowymi i zlecić wykonanie płatności. Po złożeniu zamówienia w sklepie wzywamy PayPal do przeprowadzenia transakcji.
Transakcja płatnicza jest przeprowadzana bezpośrednio po tym przez PayPal w sposób automatyczny. Dalsze informacje otrzymają Państwo w trakcie składania zamówienia.

6. Zastrzeżenie własności towaru

Towar pozostaje do całkowitej zapłaty ceny naszą własnością.

Dodatkowo dotyczy Przedsiębiorców: Zastrzegamy sobie prawo własności towaru do czasu całkowitego uregulowania wszystkich należności z tytułu bieżących kontaktów handlowych. Zastrzeżony towar mogą Państwo odsprzedać w ramach normalnej działalności; wszelkie należności powstające z tytułu odsprzedaży – niezależnie od połączenia lub pomieszania towaru z nową rzeczą – odpowiadające wartości faktury podlegają z góry cesji na naszą rzecz, a my tę cesję przyjmujemy. Państwo pozostają upoważnieni do egzekwowania należności; także my sami możemy egzekwować należności, jeżeli Państwo nie wykonują swoich zobowiązań płatniczych.

7. Szkody powstałe podczas transportu

Dotyczy konsumentów:

W przypadku konsumenckiego zakupu na odległość nasz sklep zawsze ponosi ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty towaru w transporcie. Jeżeli towary zostaną dostarczone z oczywistymi uszkodzeniami, powstałymi w czasie transportu, uprzejmie prosimy o możliwie jak najszybsze zgłoszenie takiej wady u doręczyciela i kontakt z nami. Opóźnienie w zgłoszeniu takiej reklamacji lub nawiązaniu kontaktu nie ma żadnych konsekwencji dla Państwa ustawowych roszczeń i ich zaspokojenia, w szczególności dla Państwa praw z tytułu ustawowej rękojmi za wady. Szybsze zgłoszenie stanowi jednak dla nas pomoc przy dochodzeniu naszych roszczeń wobec przewoźnika lub ubezpieczyciela transportu.

Dotyczy Przedsiębiorców:

Ryzyko przypadkowej utraty lub przypadkowego pogorszenia stanu rzeczy przechodzi na Państwa w momencie jej wydania przez nas spedytorowi, przewoźnikowi lub innej osobie lub instytucji zajmującej się realizacją wysyłki. Ponadto przy sprzedaży między przedsiębiorcami kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił nas niezwłocznie o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił nas niezwłocznie po jej stwierdzeniu. W przypadku braku zawiadomienia o wadzie, towar uznaje się za przyjęty. Powyższe nie obowiązuje w przypadku podstępnego przemilczenia przez nas wady.

8. Rękojmia i gwarancje

Dotyczy Konsumentów: Obowiązuje ustawowe prawo odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej (rękojmia za wady) w zakresie określonym w przepisach Kodeksu cywilnego. Mamy obowiązek dostarczać rzeczy wolne od wad. Informacje dotyczące ewentualnej dodatkowej gwarancji i jej szczegółowe warunki są zawsze dołączane do produktu oraz dostępne na stronach informacyjnych sklepu internetowego.
Reklamacje można składać:

  • na piśmie na adres: Brief & Siegel Gruppe GmbH, Oststraße 108, D-22844 Norderstedt (Niemcy), nr. tel: +49 40 309 855 – 66.
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: service@disklok-4-eu.com.

W przypadku wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi – o ile uznamy to za niezbędne do rozpatrzenia reklamacji, zobowiązani są Państwo na nasz koszt dostarczyć wadliwy towar pod wskazany powyżej adres pocztowy. Zobowiązujemy się ustosunkować do każdej reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

Odpowiadamy z tytułu rękojmi jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Państwu. W przypadku, gdy przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność z tytułu rękojmi wynosi jeden rok od momentu jej wydania.

Dotyczy Przedsiębiorców: Na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, nasza odpowiedzialność tytułu rękojmi zostaje wyłączona. Wyłączenie to jest bezskuteczne, jeżeli sprzedawca zataił podstępnie wadę.

9. Zasady odpowiedzialności

Odpowiadamy bez ograniczeń za roszczenia spowodowane przez nas i naszych przedstawicieli prawnych z tytułu:

  • szkody na zdrowiu i życiu
  • naruszenia obowiązków w sposób umyślny lub w wyniku rażącego niedbalstwa
  • ustalonych zobowiązań gwarancyjnych
  • względem konsumenta.

Z wyjątkiem powyższych przypadków, nasza odpowiedzialność cywilnoprawna ograniczona jest do bezpośrednich szkód, przewidywalnych w chwili zawarcia umowy.

10. Pozasądowe rozwiązywanie sporów

Komisja Europejska udostępnia platformę do internetowego rozstrzygania sporów (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Nie jesteśmy zobowiązani i nie jesteśmy zainteresowani uczestnictwem w pozasądowym postępowaniu rozwiązywania sporów konsumenckich.

11. Postanowienia końcowe

Obowiązuje prawo polskie z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Jeżeli są Państwo Przedsiębiorcą, osobą prawną prawa publicznego lub wyodrębnionym podmiotem publiczno-prawnym, sądem właściwym dla wszystkich sporów wynikających ze stosunków umownych między nami i Państwem jest wyłącznie sąd właściwy dla naszej siedziby.